Положення


ПОЛОЖЕННЯ

про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб


1. Рада з питань внутрішньо переміщених осіб (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом при Закарпатській обласній державній адміністрації – обласній військовій адміністрації, який утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації для участі у реалізації регіональної політики у сфері забезпечення та захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, сприяння їх адаптації та інтеграції.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, (наказами, дорученнями) голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації, цим Положенням та іншими актами законодавства.

3. Діяльність Ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, прозорості, колегіальності, ґендерної рівності та інклюзивності.

4. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння в реалізації громадянських і політичних прав внутрішньо переміщених осіб, залучення їх до процесу розроблення нормативних актів та контролю за їх виконанням;

2) сприяння забезпеченню і захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб з питань соціального захисту, забезпечення житлом та зайнятості, психосоціальної, медичної та правової допомоги та з інших питань;

3) сприяння діяльності територіальних громад у розвитку ефективних механізмів адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб;

4) організаційна, методична та консультативна підтримка суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку перемістили свої виробничі потужності та активи;

5) сприяння залученню внутрішньо переміщених осіб до вирішення питань місцевого значення, зокрема шляхом їх залучення до участі в робочих групах, комісіях, інших консультативно-дорадчих органах з метою розроблення місцевих програм у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, соціального захисту, зайнятості населення, забезпечення житлових та майнових прав;

6) сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвесторів, громадських та міжнародних об’єднань для розвитку інфраструктури та можливостей територіальних громад області;

7) подання пропозицій та рекомендацій щодо розвитку державно-приватного партнерства для вирішення питань адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в області;

8) подання пропозицій щодо прийняття нових та внесення змін до діючих нормативно-правових актів у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

9) вивчення стану виконання законів та інших нормативно-правових актів у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб та подання пропозицій з метою забезпечення їх реалізації;

10) налагодження співпраці з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організа-ціями незалежно від форми власності, представниками громадських об’єднань, міжнародних і наукових організацій, засобів масової інформації, інших інститутів громадянського суспільства, фізичними та юридичними особами з питань захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

11) проведення моніторингу стану виконання місцевими органами виконавчої влади повноважень у сфері забезпечення та захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

12) сприяння в застосуванні принципів ґендерної рівності у процесі реалізації політик на регіональному рівні для розвитку соціальної згуртованості, зменшення напруги та ризиків виникнення конфліктів між територіальними громадами та внутрішньо переміщеними особами.

5. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає питання щодо захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

2) розробляє та пропонує до розгляду відповідним органам проекти місцевих програм підтримки суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку перемістили свої виробничі потужності та активи;

3) проводить аналіз ефективності реалізації місцевої політики у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

4) сприяє правовій поінформованості внутрішньо переміщених осіб та проведенню інформаційних кампаній, спрямованих на роз’яснення ключових питань, пов’язаних із підтримкою внутрішньо переміщених осіб з боку держави та області;

5) готує та подає відповідним органам для розгляду пропозиції та рекомендації у сфері забезпечення та захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

6) інформує громадськість про свою діяльність, ухвалені пропозиції, рекомендації та стан їх виконання;

7) співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, міжнародними та національними об’єднаннями, представництвами в Україні міжнародних гуманітарних організацій, благодійними організаціями, організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів, волонтерами, фізичними та юридич-ними особами тощо;

8) сприяє залученню коштів на підтримку та розвиток регіону;

9) надає організаційну, методичну та консультативну підтримку у розробленні регіональних програм у бюджетній сфері та щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб;

10) не рідше ніж один раз на рік готує та подає обласній державній адміністрації – обласній військовій адміністрації план своєї діяльності, пропозиції та рекомендації у сфері забезпечення та захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, які оприлюднюються на офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб;

11) підтримує та організовує заходи, спрямовані на виконання завдань Ради (семінари, конференції, засідання тощо).

6. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

1) отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на Раду завдань;

2) залучати представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Ради;

3) подавати відповідним органам пропозиції та рекомендації у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

4) розглядати звернення внутрішньо переміщених осіб та пропозиції громадських об’єднань з питань, що належать до її компетенції;

5) співпрацювати з іншими радами з питань внутрішньо переміщених осіб;

6) ініціювати проведення та брати участь у конференціях, семінарах, нарадах з питань захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

7) утворювати для виконання покладених на Раду завдань робочі групи, комісії.

7. Склад Ради утворюється у кількості 18 осіб, з яких чисельність представників облдержадміністрації – обласної військової адміністрації становить шість осіб, внутрішньо переміщених осіб – дев’ять осіб та представників громадських об’єднань, які провадять діяльність у сфері забезпечення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб, ‒ три особи.

До складу Ради входять за посадою працівники структурних підрозділів облдержадміністрації – обласної військової адміністрації: департаменту соціального захисту населення; департаменту економічного та регіонального розвитку; департаменту охорони здоров’я; департаменту освіти і науки, молоді та спорту; управління житлово-комунального господарства та енерго-збереження; служби у справах дітей.

До складу Ради входять внутрішньо переміщені особи, місцем фактичного проживання яких згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є адміністративно-територіальна одиниця, яка є адресою останнього задекларованого / зареєстрованого місця проживання внутрішньо переміщеної особи, на юрисдикцію якої поширюються повноваження Закарпатської облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, у тому числі які є представниками суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку перемістили свої виробничі потужності та активи на територію області.

До складу Ради входять по одному представнику від громадських об’єднань, досвід роботи яких підтверджує та /або у статуті яких визначено, що їх діяльність спрямована на забезпечення та захист прав внутрішньо переміщених осіб і реалізацію проектів у межах Закарпатської області.

8. Персональний склад Ради затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації – начальника військової адміністрації з числа осіб, які відповідають вимогам до членів Ради та виявили бажання брати участь у діяльності Ради.

Відбір членів Ради здійснюється на підставі поданих Раді внутрішньо переміщеними особами та представниками громадських об’єднань документів в електронній та/або паперовій формі, а саме:

заяви у довільній формі або за формою, розробленою облдерж-адміністрацією – обласною військовою адміністрацією;

документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) або єДокумент;

документа про освіту (за наявності);

мотиваційного листа кандидата, у якому викладаються обґрунтування для обрання його до складу Ради (може бути зазначено у заяві);

відомостей про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата (за наявності);

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або електронної довідки, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи, на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (за наявності технічної можливості), або листа громадського об’єднання щодо включення до складу Ради представника громадського об’єднання.

Облдержадміністрація – обласна військова адміністрація оприлюднює на своєму офіційному вебсайті та / або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 15 календарних днів до затвердження персонального складу Ради повідомлення про формування складу Ради.

Документи щодо включення осіб до складу Ради подаються до департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації – обласної військової адміністрації за адресою та у строк, визначені в оголошенні про формування складу Ради.

Для затвердження персонального складу Ради департамент соціального захисту населення облдержадміністрації – обласної військової адміністрації приймає та узагальнює подані кандидатами документи, готує та подає для погодження голові облдержадміністрації – начальнику обласної військової адміністрації пропозиції щодо персонального складу Ради.

Основними критеріями відбору кандидатів до Ради, які оцінює облдержадміністрація – обласна військова адміністрація, є бажання працювати на громадських засадах, активна участь у громадській діяльності, відповідність високим стандартам доброчесності, відсутність конфлікту інтересів, наявність особистих досягнень або реалізованих проектів у сфері захисту внутрішньо переміщених осіб, наявність конкретних пропозицій щодо особистого вкладу в реалізацію мети та завдань Ради.

Зміни до складу Ради вносяться розпорядженням голови облдерж-адміністрації – начальника обласної військової адміністрації за поданням голови Ради.

Дострокове припинення повноважень члена Ради є підставою для внесення змін до складу Ради

9. Діяльність Ради може бути припинена достроково на підставі розпорядження голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації у разі:

1) якщо засідання Ради не проводяться протягом двох кварталів поспіль;

2) якщо за підсумками відповідного року діяльності Ради встановлено факт невиконання нею без поважних причин більше 60 відсотків заходів, передбачених річним планом її роботи;

3) ухвалення відповідного рішення на її засіданні;

4) реорганізації облдержадміністрації – обласної військової адміністрації.

10. Склад Ради затверджується строком на два роки. Особа може бути призначена членом Ради не більше ніж на два строки повноважень поспіль.

11. Раду очолює голова, який обирається її членами з числа внутрішньо переміщених осіб, які входять до складу Ради. Голова Ради має заступника.

Повноваження голови Ради припиняються за рішенням Ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у Раді або висловлення йому недовіри Радою.

У разі припинення повноважень голови Ради до обрання нового голови його обов’язки виконує заступник голови Ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

12. Голова Ради:

організовує діяльність Ради;

ініціює проведення засідань Ради, керує їх підготовкою;

головує на засіданнях Ради;

підписує протоколи засідань;

представляє Раду у відносинах із місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами, підприємствами, організа-ціями незалежно від форми власності, засобами масової інформації тощо;

здійснює інші повноваження, що належать до компетенції Ради.

13. Заступник голови Ради:

контролює виконання плану роботи Ради у межах повноважень;

вносить пропозиції щодо утворення робочих груп та комісій;

організовує вивчення та дослідження громадської думки;

у разі відсутності голови головує на засіданні Ради;

виконує інші повноваження, що належать до компетенції Ради.

14. Секретар Ради обирається з числа членів Ради на її засіданні. Секретар відповідає за організаційне забезпечення та інформаційну підтримку діяльності Ради, зокрема:

інформує членів Ради про дату, місце і час засідань;

забезпечує ведення та збереження документації;

веде та підписує протоколи засідань;

готує та розсилає за належністю документи;

виконує інші повноваження щодо представництва та організації діяльності Ради.

15. Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Члени Ради мають право:

ознайомлюватися з матеріалами і документами до засідання;

ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях;

брати участь у голосуванні;

вносити зміни до проектів пропозицій та рекомендацій;

брати участь у роботі робочих груп, комісій;

достроково припинити свої повноваження, звернувшись з відповідною заявою до голови Ради.

Члени Ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, а також право участі у засіданнях облдержадміністрації – обласної військової адміністрації із розгляду питань, що належать до компетенції Ради.

16. Повноваження члена Ради припиняються достроково у порядку, визначеному цим Положенням:

у разі його відсутності на засіданнях без поважних причин двічі поспіль;

за письмовою заявою про рішення вийти з її складу;

у разі скасування державної реєстрації громадського об’єднання, яке провадить діяльність у сфері забезпечення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб;

у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена Ради.

17. Рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи.

18. Основною формою роботи Ради є засідання. Головуючим на засіданні є голова Ради, а у разі його відсутності – заступник.

Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні вносять голова Ради, заступник голови Ради, секретар та члени Ради.

Секретар Ради забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданні.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Голова Ради може прийняти рішення про проведення засідання у режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Ради у засіданні у такому режимі.

19. За запрошенням голови Ради у засіданнях можуть брати участь інші особи.

20. Засідання можуть бути чергові (проводяться не рідше одного разу на квартал) та позачергові (скликаються головою Ради на вимогу не менше однієї третини від загальної кількості членів Ради).

Повідомлення про скликання засідання Ради, зокрема позачергового, доводяться до відома кожного її члена не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку засідання, а також оприлюднюються на офіційному вебсайті облдержадміністрації – обласної військової адміністрації.

21. На своїх засіданнях Рада розглядає запропоновані членами Ради, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, представниками міжнародних і наукових організацій, громадських об’єднань, фізичними та юридичними особами тощо пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

За результатами розгляду пропозиції та рекомендації можуть бути схвалені Радою.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більше ніж половина членів Ради, присутніх на її засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації, схвалені Радою, фіксуються у протоколі, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і протягом трьох робочих днів надсилається членам Ради та голові облдержадміністрації – начальнику обласної військової адміністрації для розгляду у десятиденний строк.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

22. Облдержадміністрація – обласна військова адміністрація здійснює організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради.

23. Рада в обов’язковому порядку інформує облдержадміністрацію – обласну військову адміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення на офіційному вебсайті та оприлюднення в інший прийнятний спосіб регламенту, плану роботи, протоколів засідань щодо схвалених пропозицій та рекомендацій, інформації про їх виконання, щорічних звітів про діяльність тощо, а також інформації про керівний склад, склад робочих груп, комісій із зазначенням контактних даних Ради (телефону, адреси для листування, електронної пошти тощо) для комунікації з питань, що належать до її компетенції.

24. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом подання схвалених пропозицій та рекомендацій до облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, міністерства та інших центральних органів виконавчої влади.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux