Положення

ПОЛОЖЕННЯ про Громадську раду 

при Закарпатській обласній державній адміністрації

1. Громадська рада при Закарпатській обласній державній адміністрації (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» , а також цим Положенням.

Положення про Громадську раду розробляється Громадською радою разом із Закарпатською обласною державною адміністрацією, при якій вона утворена (далі – облдержадміністрація), та погоджується не пізніше, впродовж місяця з моменту його надходження.

3. Основними завданнями Громадської ради є:

1) створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

2)здійснення громадського контролю за діяльністю облдержадміністрації;

3) сприяння врахуванню облдержадміністрації громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає облдержадміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає облдержадміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає облдержадміністрації обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідних сферах;

4) проводить згідно із законодавством України громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням облдержадміністрації пропозицій та зауважень громадськості, забезпеченням нею прозорості та відкритості своєї діяльності, публічного доступу до інформації, яка перебуває і її володінні, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає облдержадміністрації інформацію про пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

9) готує та оприлюднює на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, у засобах масової інформації, а також в інший прийнятний спосіб щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (президію, секретаріат, комісії, координаційні ради, експертні групи та інші робочі органи);

2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від облдержадміністрації проєкти нормативно-правових актів із питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена облдержадміністрація.

6. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань зі статусом юридичної особи, релігійних, благодійних організацій, творчих та професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).

Незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (територіальних підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах інститут громадянського суспільства делегує лише одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

7. Склад Громадської ради формується на установчих зборах за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами.

Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

Одна й та сама особа не може представляти більш ніж один інститут громадянського суспільства.

Одна й та сама особа не може очолювати одночасно більш ніж одну громадську раду.

8. Для формування складу Громадської ради облдержадміністрації утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

Якщо при облдержадміністрації вже утворена Громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради, та облдержадміністрації при якій утворюється Громадська рада. Не пізніше, ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів, облдержадміністрація в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з нею повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:

1) рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

2) біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

3) копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

4) інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

Формат додатків до заяви від інституту громадянського суспільства на участь в установчих зборах затверджується на засіданні ініціативної групи на першому її засіданні. За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам, ініціативна група надає п’ять календарних днів для їх усунення.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам, ініціативна група до проведення установчих зборів складає список кандидатур до нового складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено у можливості взяти участь в установчих зборах, із зазначенням підстав відмови. Зазначені списки та додаткова інформація щодо дати, часу та місця проведення установчих зборів, погоджені з облдержадміністрацією, оприлюднюються не пізніше, ніж за трьох календарних днів до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває представник ініціативної групи з числа кандидатур до нового складу Громадської ради, обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар.

Під час установчих зборів заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, а також інформація одного із членів ініціативної групи про її роботу з підготовки установчих зборів. Протокол установчих зборів облдержадміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох днів з моменту отримання.


9. Облдержадміністрація затверджує склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів та оприлюднює відомості про склад на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох днів з моменту затвердження.


10. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

1) систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

2) повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

3) скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

4) неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

5) подання членом Громадської ради відповідної заяви.

11. Розпуск Громадської ради відбувається у разі:

1) прийняття відповідного рішення на засіданні Громадської ради більшістю від її складу;

2) автоматично, якщо засідання Громадської ради не проводилися протягом трьох кварталів;

3) за рішенням керівника відповідної облдержадміністрації, якщо Громадська рада не виконує функції, визначені п. 4 цього Положення.

У разі розпуску Громадської раді, облдержадміністрація впродовж 15 календарних днів створює ініціативну групу для підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.

12. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на установчих, загальних зборах шляхом відкритого рейтингового голосування.

Голова Громадської ради має першого заступника та заступників, які обираються з числа членів Президії ради шляхом рейтингового голосування.

Повноваження голови Громадської ради та його заступників припиняються за рішенням Громадської ради, у разі припинення їх членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про Громадську раду.

Комісії Громадської ради очолюють голови комісій, які обираються з числа членів ради на засіданнях комісій ради.

Секретаріат Громадської ради очолює керівник секретаріату, який обирається з числа членів ради.

Голова Громадської ради, його заступники, голови комісій та керівник секретаріату за посадою є членами Президії ради, яка уповноважена затверджувати рішення Громадської ради шляхом голосування.

13. Голова Громадської ради:

1) організовує діяльність Громадської ради;

2) скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

3) підписує документи від імені Громадської ради;

4) представляє Громадську раду у відносинах із облдержадміністрацією, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, іншими установами та організаціями;

5) може брати участь у засіданнях колегій ОДА.

14. За бажанням Громадської ради здійснення функцій секретаря Громадської ради виконує працівник структурного підрозділу з питань взаємодії з громадськістю відповідної облдержадміністрації, який не є членом Громадської ради.

15. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал, а також засідання робочих органів Громадської ради, що проводяться у разі потреби. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради, членів Президії ради або однієї третини загального складу її членів.

Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від обраного складу.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради бере участь із правом дорадчого голосу уповноважений представник облдержадміністрації.

За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

16. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду облдержадміністрації. Голова або уповноважений представник Громадської ради може бути присутнім під час розгляду облдержадміністрація рішення Громадської ради, надавати пояснення.

Рішення облдержадміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше, ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

17. Громадська рада інформує облдержадміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці “Громадська рада” на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

18. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює облдержадміністрація.

Функції із забезпечення взаємодії з Громадською радою покладаються на підрозділ з питань взаємодії з громадськістю облдержадміністрації.

19. Порядок роботи Громадської ради, обов’язки її членів визначаються регламентом Громадської ради, що приймається на засіданні ради.

20. Громадська рада може мати бланк зі своїм найменуванням, печатку.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux