Плани проведення консультацій

 

ПРОПОЗИЦІЇ ДО ОРІЄНТОВНОГО ПЛАНУ проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік

 

№ з/п Питання або проект нормативно-правового акта Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю Строк проведення консультацій Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширювати-меться дія рішення, прийнята за результатами консультацій Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, електронна адреса)

1

2

3

4

5

6

1.

Про стан виконання заходів Регіональної Програми з ремон-ту та утримання автомобільних доріг загального користування на 2019 – 2022 роки

Оприлюднення відповід-ного проекту рішення для публічного громадського обговорення на офіційному веб-порталі облдержадміні-страції та обласної ради

Січень

Райдержадміністрації, міськ-виконкоми, виконавчі органи ОТГ

Відділ експлуатації та утримання доріг місцевого значення управ-ління розвитку інфраструктури, експлуатації та утримання доріг місцевого значення департа-менту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомо-більних доріг загального корис-тування місцевого значення та житлово-комунального госпо-дарства облдержадміністрації, тел.: (0312) 612140

 

2.

Про стан виконання у 2020 році Програми розвитку прикордон-ної інфраструктури в Закарпат-ській області на 2018 – 2022 роки

Оприлюднення відповід-ного проекту рішення для публічного громадського обговорення на офіційному веб-порталі облдержадміні-страції та обласної ради

Січень

Райдержадміністрації, міськ-виконкоми, виконавчі органи ОТГ

Відділ експлуатації та утримання доріг місцевого значення управ-ління розвитку інфраструктури, експлуатації та утримання доріг місцевого значення департа-менту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомо-більних доріг загального корис-тування місцевого значення та житлово-комунального госпо-дарства облдержадміністрації, тел.: (0312) 612140

3.

Про виконання у 2020 році заходів Програми підвищення функціонування Закарпатського обласного комунального під-приємства „Міжнародний аеро-порт „Ужгород” на 2017 − 2020 роки

Оприлюднення відповід-ного проекту рішення для публічного громадського обговорення на офіційному веб-порталі облдержадміні-страції та обласної ради

Січень

Суб’єкт господарювання комунальної форми власно-сті

Відділ розвитку інфраструктури управління розвитку інфраструк-тури, експлуатації та утримання доріг місцевого значення депар-таменту інфраструктури, розви-тку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значен-ня та житлово-комунального господарства облдержадміні-страції, тел.: (0312) 614468

4.

Про монетизацію субсидій

Розширене засідання коле-гії департаменту фінансів облдержадміністрації

Січень

Мешканці області

Департамент соціального захи-сту населення облдержадміні-страції, Петрішка М. М., тел.: (0312) 614631, Омелянюк Н. В., тел.: (0312) 631935;

e-mail: guszn@zaksoc.gov.ua

5.

Про охорону угідь, що відносяться до Міжнародної категорії „Рамсарські угіддя”

Засідання за круглим столом

Лютий

 

Представники громадських організацій природоохорон-ного спрямування

Департамент екології та природ-ніх ресурсів облдержадміні-страції, тел.: (0312) 616701,                     e-mail:

central@ecozakarpat.gov.ua

6.

Про виконання заходів у 2020 році Програми енергоефектив-ності та енергозбереження Закарпатської області на 2016 – 2020 роки

Оприлюднення відповід-ного проекту рішення для публічного громадського обговорення на офіційному веб-порталі облдержадміні-страції та обласної ради

Лютий

Райдержадміністрації, міськ-виконкоми, виконавчі органи ОТГ

Відділ енергозбереження управ-ління житлово-комунального господарства та енергозбере-ження департаменту інфраструк-тури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місце-вого значення та житлово-кому-нального господарства обл-держадміністрації, 

тел.: (0312) 614232

7.

Про затвердження плану заходів на 2021 рік із виконання Програми енергоефективності та енергозбереження Закарпат-ської області на 2021 – 2024  роки

Оприлюднення відповід-ного проекту рішення для публічного громадського обговорення на офіційному веб-порталі облдержадміні-страції та обласної ради

Лютий

Райдержадміністрації, міськ-виконкоми, виконавчі органи ОТГ

Відділ енергозбереження управ-ління житлово-комунального господарства та енергозбере-ження департаменту інфраструк-тури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місце-вого значення та житлово-кому-нального господарства обл-держадміністрації, тел.: (0312) 614232

8.

Про роботу з питань запо-бігання жебракуванню, бродяж-ництву, бездоглядності, профі-лактики правопорушень та злочинності серед дітей за 2020 рік

Засідання координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації

Лютий

 

Сімʼї, у яких діти опинились у складних життєвих обста-винах

Служба у справах дітей обл-держадміністрації,

Якімеліна С. С.,

Дорожко М. О., тел.: (0312)    613540

9.

Про роботу з дітьми, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах. Хід виконання законодавства щодо поперед-ження насильства у сім’ї та жорстокого поводження з дітьми

Засідання координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації

Лютий

 

Сімʼї, у яких діти опинились у складних життєвих обста-винах

Служба у справах дітей обл-держадміністрації,

Якімеліна С. С.,

Дорожко М.О., тел.: (0312)     613540

10.

Про підсумки виконання місцевих бюджетів області за 2020 рік;

про результати перевірки відповідності бюджетному законодавству затверджених місцевих бюджетів області на 2021 рік;

про очікуване виконання місцевих бюджетів області за І квартал 2021 року;

про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до департаменту фінансів облдержадміністрації за 2020 рік.

Розширене засідання коле-гії департаменту фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації

Березень

 

Керівники фінансових управлінь райдержадміні-страцій та виконавчих комітетів міських рад (міст обласного значення), керів-ництво облдержадміні-страції, керівники фінан-сових служб ОТГ, структур-них підрозділів облдерж-адміністрації та обласних установ, громадськість

Малик А. І., начальник управ-ління фінансів місцевих органів влади та організаційного забез-печення департаменту фінансів облдержадміністрації, тел.: (0312) 612940, пл. Народна, 4, кабінет 464

11.

Про стан виконання у 2020 році Регіональної програми підви-щення рівня безпеки дорож-нього руху у Закарпатській області на період до 2020 року

Оприлюднення відповід-ного проекту рішення для публічного громадського обговорення на офіційному веб-порталі облдержадміні-страції та обласної ради

Березень

Райдержадміністрації, міськ-виконкоми, виконавчі органи ОТГ

Відділ експлуатації та утри-мання доріг місцевого значення управління розвитку інфраструк-тури, експлуатації та утримання доріг місцевого значення депар-таменту інфраструктури, роз-витку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого зна-чення та житлово-комунального господарства облдержадміні-страції, тел.: (0312) 612140

12.

Про обговорення проекту анти-корупційної програми Закарпат-ської обласної державної адміністрації на 2021 рік

Оприлюднення відповід-ного проекту рішення для публічного громадського обговорення на офіційному веб-порталі облдержадміні-страції

Березень –квітень

Громадськість

Відділ запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, тел.: (0312) 696148, (0312) 696149, e-mail: zakprav@carpathia.gov.ua

13.

Про профорієнтаційні заходи з метою популяризації робіт-ничих професій

Зустріч із громадськістю

Березень –червень

Випускники закладів освіти, батьківська громадськість

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, тел.: (0312) 630267, e-mail: depon@carpathia.gov.ua

14.

Про залучення ромських націо-нально-культурних товариств та лідерів ромських поселень до громадської оцінки ефектив-ності здійснення Плану заходів щодо реалізації в області Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ром-ської національної меншини на період до 2021 року

Засідання міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів із реалізації в області Стра-тегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року

Березень,

жовтень

Громадські об’єднання ро-мів, лідери ромських посе-лень, представники облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрацій, міськвикон-комів

Резеш Й. Й., начальник управління національностей та релігій облдержадміні-страції, тел.: (0312) 696140, 696142;            e-mail: national@carpathia.gov.ua

15.

Про гармонійний розвиток державно-церковних та міжкон-фесійних відносин в області;

про обговорення соціально-економічного, політичного стану регіону та країни у цілому

Засідання Міжконфесійної Духовної Ради Закарпаття

Березень,

грудень

 

Представники облдерж-адміністрації, управління національностей та релігій облдержадміністрації, члени Міжконфесійної Духовної Ради Закарпаття

Резеш Й. Й., начальник управління національностей та релігій облдержадміні-страції, тел.: (0312) 696140, 696134;            e-mail: national@carpathia.gov.ua

16.

Про виконання у 2020 році Програми розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки

Звітування на сесії обласної ради, електронні консультації

І квартал

Учнівська та студентська молодь, педагогічна громад-ськість

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, тел.: (0312) 630267, e-mail: depon@carpathia.gov.ua

17.

Про ефективність використання коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за окремими напря-мами роботи

 

 

Засідання колегії департа-менту освіти і науки облдержадміністрації

І − ІІ квартал

Учнівська, педагогічна та батьківська громадськість

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, тел.: (0312) 630267, e-mail: depon@carpathia.gov.ua

18.

Про виконання заходів у 2020 році обласної Програми поводження з твердими побутовими відходами у Закарпатській області на 2016 – 2020 роки

Оприлюднення відповід-ного проекту рішення для публічного громадського обговорення на офіційному веб-порталі облдержадміні-страції та обласної ради

Квітень

Райдержадміністрації, міськ-виконкоми, виконавчі органи ОТГ

Відділ житлово-комунального господарства управління жит-лово-комунального господар-ства та енергозбереження депар-таменту інфраструктури, роз-витку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого зна-чення та житлово-комунального господарства облдержадміні-страції, тел.: (0312) 613246

19.

Про проведення заходів до 35-ї річниці аварії на Чорно-бильській АЕС

Засідання за круглим столом

Квітень

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Департамент соціального захи-сту населення облдержадміні-страції, Петрішка М. М., тел.: (0312) 614631, Мацола В. В., тел.: (0312) 631966,                                      e-mail: guszn@zaksoc.gov.ua

20.

Про підвищення рівня поін-формованості громадян про стан виконання плану пріо-ритетних європейських цін-ностей, стандартів, досвіду проведення реформ та критерії членства в ЄС

Проведення днів:

культури країн ЄС;

співробітництва із регіо-нами країн, з якими межує Закарпатська область

Квітень-травень, вересень

Громадськість

Управління зовнішньоеконо-мічних зв’язків, інвестицій та транскордонного співробіт-ництва облдержадміністрації, тел.: (0312) 617545, e-mail: uzez@carpathia.gov.ua

21.

Про виконання заходів у 2020 році обласної Програми „Питна вода Закарпаття” на 2012 – 2020  роки

Оприлюднення відповід-ного проекту рішення для публічного громадського обговорення на офіційному веб-порталі облдержадміні-страції та обласної ради

Травень

Райдержадміністрації, міськ-виконкоми, виконавчі органи ОТГ

Відділ житлово-комунального господарства управління жит-лово-комунального господар-ства та енергозбереження депар-таменту інфраструктури, роз-витку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значен-ня та житлово-комунального господарства облдержадміні-страції, тел.: (0312) 613246

22

Про виконання заходів у 2020 році Програми із благоустрою населених пунктів Закарпат-ської області на 2017 – 2020  роки

Оприлюднення відповід-ного проекту рішення для публічного громадського обговорення на офіційному веб-порталі облдержадміні-страції та обласної ради

Травень

Райдержадміністрації, міськ-виконкоми, виконавчі органи ОТГ

Відділ житлово-комунального господарства управління жит-лово-комунального господар-ства та енергозбереження депар-таменту інфраструктури, роз-витку і утримання мережі авто-мобільних доріг загального користування місцевого значен-ня та житлово-комунального господарства облдержадміні-страції, тел.: (0312) 613246

23.

Про підготовку до оздоров-лення дітей

Засідання за круглим столом

Травень

Батьки дітей пільгових категорій

Департамент соціального захи-сту населення облдерж-адміні-страції, Петрішка М. М., тел.: (0312) 614631, Омелянюк Н. В., тел.: (0312) 631935; e-mail: guszn@zaksoc.gov.ua

24.

Про стан захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у сімейних формах виховання

Засідання координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації

Травень

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сімей, під опікою/піклуван-ням та усиновлені

Служба у справах дітей облдержадміністрації,

Якімеліна С. С.,

Трунтаєва М. І.,

тел.: (0312) 613944

25.

Про реформування системи інституційного догляду і виховання дітей

Засідання координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації та міжвідомчій робочій групі з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

 

 

Травень

 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають на утриманні інтернат них закладів або в якиї є ризик потрапляння в інтернатні заклади

Служба у справах дітей обл-держадміністрації,

Якімеліна С. С.,

тел.: (0312) 613944

26.

Про результати виконання у 2020 році Регіональної про-грами забезпечення прав дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018 – 2025 роки

Розгляд питань на засіданні сесії обласної ради, електронні консультації

Травень

Сімʼї, у яких діти опинились у складних життєвих обставинах, діти-сироти та діти, позбавлені батьків-ського піклування

Служба у справах дітей обл-держадміністрації,

Якімеліна С. С.,

Дорожко М. О.,

Руденко В. П.,

тел.: (0312) 613906

27.

Про очікуване виконання місцевих бюджетів області за          перше півріччя 2021 року та основні завдання фінансових органів Закарпатської області на друге півріччя 2021 року

Розширене засідання коле-гії департаменту фінансів облдержадміністрації

Червень

 

Керівники фінансових управлінь райдержадміні-страцій, виконавчих комі-тетів міських рад (міст обласного значення), керів-ництво облдержадміністра-ції, керівники фінансових служб ОТГ, структурних підрозділів облдержадміні-страції та обласних установ, громадськість

Малик А. І., начальник управ-ління фінансів місцевих органів влади та організацій-ного забез-печення департаменту фінансів облдержадміністрації, тел.: (0312) 612940, пл. Народна, 4, кабінет 464

28.

Пропозиції щодо наповнення геоінформаційної системи містобудівного кадастру Закарпатської області корисною для громадськості інформацією

Електронне консультуван-ня (громадське обгово-рення)

Червень

Юридичні та фізичні особи, вишукувальні, проектні та будівельні організації

Управління містобудування та архітектури облдержадміні-страції, тел.: (0312) 615351,         e-mail: oblarch@carpathia.gov.ua

29.

Про звіт керівників закладів дошкільної, загальної серед-ньої, позашкільної та професій-ної (професійно-технічної) освіти

Зустріч з громадськістю

Червень-серпень

Трудові колективи, батьків-ські комітети та піклувальні ради закладів освіти, керів-ники закладів освіти, органи управління освітою

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, тел.: (0312) 630267, e-mail: depon@carpathia.gov.ua

30.

Про обговорення питання та пропозицій створення (розши-рення) природно-заповідного фонду області

Зустріч із громадськістю та науковцями УжНУ

Липень

Представники від природо-охоронних установ Закарпат-ської області, науковці УжНУ, органи місцевого самоврядування

Департамент екології та природ-ніх ресурсів облдержадміні-страції, тел.: (0312) 616701,              e-mail: 

central@ecozakarpat.gov.ua

 

31.

Про проведення інформаційної акції „Лабіринт можливостей” до Всесвітнього дня боротьби із торгівлею людьми

Брифінг

Липень

Мешканці області

Департамент соціального захи-сту населення облдерж-адміні-страції, Петрішка М. М., тел.: (0312) 614631, Мацола В. В., тел.: (0312) 631966,                                      e-mail: guszn@zaksoc.gov.ua

32

Про профілактику злочинності серед дітей за підсумками перше півріччя 2021 року

Засідання координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації

Липень

 

Сімʼї, у яких діти опинились у складних життєвих обставинах

Служба у справах дітей обл-держадміністрації,

Якімеліна С. С.,

Дорожко М. О.,

тел.: (0312) 613540

33.

Про стан захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в інтернатних закладах області

Засідання координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації

Липень

 

Діти-сироти та діти, позбав-лені батьківського піклу-вання, які перебувають в інтернатних закладах

Служба у справах дітей обл-держадміністрації

Якімеліна С.С.

тел.: (0312) 613944

34.

Про підготовку закладів освіти області до нового 2021/2022 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період

Засідання колегії облдерж-адміністрації

Серпень

Педагогічна та батьківська громадськість

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, тел.: (0312) 630267, e-mail:

depon@carpathia.gov.ua

35.

Про підсумки виконання місцевих бюджетів області за                9 місяців 2021 року;

про основні підходи та особливості формування місце-вих бюджетів області на 2021 рік;

про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до департаменту фінансів облдержадміністрації за перше півріччя 2021 рік

 

 

Розширене засідання коле-гії департаменту фінансів облдержадміністрації

Вересень

Керівники фінансових управ-лінь райдержадміністрацій та виконавчих комітетів місь-ких рад (міст обласного значення), керівництво облдержадміністрації, керів-ники фінансових служб ОТГ, структурних підрозділів обл-держадміністрації та обла-сних установ, громадськість

Малик А. І., начальник управ-ління фінансів місцевих органів влади та організаційного забез-печення департаменту фінансів облдержадміністрації, тел.: (0312) 612940, пл. Народна, 4, кабінет 464

36.

Про розгляд питання щодо поводження з відходами на території області

Засідання за круглим столом

Жовтень

Органи місцевого самовря-дування, зацікавлена громад-ськістю

Департамент екології та природ-ніх ресурсів облдержадміні-страції, тел.: (0312) 616701, e-mail: central@ecozakarpat.gov.ua

37.

Про проведення акції „16 днів проти насильства”

Засідання за круглим столом

Жовтень

Мешканці області

Департамент соціального захи-сту населення облдержадміні-страції, Петрішка М. М., тел.: (0312) 614631, Омелянюк Н. В., тел.: (0312) 631935;

e-mail: guszn@zaksoc.gov.ua

38.

Про затвердження напрямів діяльності та заходів на 2021 рік із виконання Програми підви-щення ефективності функціо-нування Закарпатського облас-ного комунального підпри-ємства „Міжнародний аеропорт „Ужгород” на 2021 – 2024 роки.

Оприлюднення відповід-ного проекту рішення для публічного громадського обговорення на офіційному веб-порталі облдержадміні-страції та обласної ради

Листопад

Суб’єкт господарювання комунальної форми власно-сті

Відділ розвитку інфраструктури управління розвитку інфраструк-тури, експлуатації та утримання доріг місцевого значення депар-таменту інфраструктури, розви-тку і утримання мережі автомо-більних доріг загального корис-тування місцевого значення та житлово-комунального госпо-дарства облдержадміністрації, тел.: (0312) 614468

39.

Про звіт щодо ходу реалізації Програми підтримки видання творів місцевих авторів, популяризації закарпатської книги та сприяння книго-розповсюдженню на 2021 – 2022  роки

Електронні консультації

Листопад – грудень

Творча інтелігенція, громад-ськість

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміні-страції, тел.:(0312) 696135,               e-mail: vn_pol@carpathia.gov.ua

40.

Про звіт щодо ходу реалізації Регіональної програми із забез-печення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2019 – 2021 роки

Електронні консультації

Листопад – грудень

Творча інтелігенція, громад-ськість

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадмі-ні-страції, тел.:(0312) 696135,                      e-mail: vn_pol@carpathia.gov.ua

41

Про звіт щодо ходу реалізації Програми підтримки розвитку інформаційної галузі Закарпаття на 2021 – 2022 роки

Електронні консультації

Листопад – грудень

Широкі кола громадськості

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадмі-ні-страції, тел.:(0312) 696135,                e-mail: vn_pol@carpathia.gov.ua

42

Про розроблення пропозицій щодо проекту Національного плану управління відходами та функціонування і паспортизації діючих місць видалення відходів

Засідання робочої групи

Грудень

Представники органів місце-вого самоврядування та члени робочої групи

Департамент екології та природ ніх ресурсів облдержадміні-страції, тел.: (0312) 616701,              e-mail:

central@ecozakarpat.gov.ua

43.

Про попередні підсумки вико-нання місцевих бюджетів області за 2021 рік

Розширене засідання коле-гії департаменту фінансів облдержадміністрації

Грудень

 

Керівники фінансових управ-лінь райдержадміністрацій та виконавчих комітетів місь-ких рад (міст обласного значення), керівництво облдержадміністрації, керів-ники фінансових служб ОТГ, структурних підрозділів обл-держадміністрації та обла-сних установ, громадськість

Малик А. І., начальник управ-ління фінансів місцевих органів влади та організаційного забез-печення департаменту фінансів облдержадміністрації, тел.: (0312) 612940, пл. Народна, 4, кабінет 464

44.

Про актуальні питання захисту прав національних меншин;

про стан та перспективи реалізації в області державної політики у сфері міжнаціо-нальних відносин

Засідання за круглим столом

Грудень

Представники облдерж-адміністрації, управління національностей та релігій облдержадміністрації, пред-ставники райдержадміні-страцій, міськвиконкомів, обласних організації націо-нальних меншин, Центру культур національних меншин Закарпаття

 

 

Резеш Й. Й., начальник управ-ління  національностей та релігій облдержадміністрації, тел. (0312) 696140, 696142, e-mail: national@carpathia.gov.ua

45.

Про відзначення Дня лікві-датора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Зустріч з активом громад-ських організацій чорно-бильців

Грудень

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Департамент соціального захи-сту населення облдержадміні-страції, Петрішка М. М., тел.: (0312) 614631, Мацола В. В., тел.: (0312) 631966,                                    e-mail: guszn@zaksoc.gov.ua

46.

Про дотримання чинного законодавства щодо охорони праці та працевлаштування дітей на підприємствах, установах та організаціях

Засідання координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації

Грудень

 

Діти, які працюють або мають намір працевлашту-ватися

Служба у справах дітей обл-держадміністрації,

Якімеліна С. С., тел.: (0312) 613906

47.

Про дотримання вимог Закону України „Про освіту” в частині охоплення навчанням дітей та учнівської молоді.

Засідання координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації

Грудень

 

Діти школоповинного віку

Служба у справах дітей обл-держадміністрації,

Дорожко М. О., тел.: (03122) 36093

48

Про засідання за круглим столом для батьків-вихователів, прийомних батьків на тему „Кожній дитині − родину”

Засідання за круглим столом

Грудень

 

Діти-сирота, діти, позбавлені батьківського піклування, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу та прийомні батьки

Служба у справах дітей облдержадміністрації,

Якімеліна С. С.,

Трунтаєва М. І.,

тел.: (0312) 613944

49.

Про впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа”

Електронні консультації з громадськістю

Протягом року

Педагогічна та батьківська громадськість

Департамент освіти і науки обл-держадміністрації, тел.: (0312) 630267, e-mail:

depon@carpathia.gov.ua

50.

Про проведення реформ у освітній галузі

Публічне громадське обго-ворення, електронні консу-льтації з громадськістю

Протягом року

Педагогічна та батьківська громадськість

Департамент освіти і науки обл-держадміністрації, тел.: (0312) 630267, e-mail:

depon@carpathia.gov.ua

51.

Про організацію та хід прове-дення зовнішнього незалежного оцінювання

Електронні консультації з громадськістю

Протягом року

Учнівська та студентська молодь, педагогічна та бать-ківська громадськість

Департамент освіти і науки обл-держадміністрації, тел.: (0312) 630267, e-mail:

depon@carpathia.gov.ua

 

52.

Про висвітлення стану вико-нання заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Євро-пейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угоди про асоціацію) з питань адаптації законодавства України до стандартів ЄС

Електронні консультації з громадськістю

Протягом року

Громадськість

Управління зовнішньоеконо-мічних зв’язків, інвестицій та транскордонного співробіт-ництва облдержадміністрації, тел.: (0312) 617545, e-mail: uzez@carpathia.gov.ua

 

Остання зміна сторінки: 21-01-2021 13:37