Інформація про департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

88000 м. Ужгород пл. Народна, 4, к.220, 222, 224, Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38207692, e-mail  vn_pol@carpathia.gov.uaoda-press@ukrpost.ua

Керівництво департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Посада

П.І.П

телефон

Директор департаменту

Коваль Марина Миколаївна

0312232478

 
Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу:

Закони України „Про друковані засоби масової інформації(пресу) в Україні”, „Про інформацію”, „Про видавничу справу”, „Про рекламу”, „Про інформаційні агентства”, "Про політичні партії в Україні","Про об'єднання громадян".

Основними завданнями департаменту є (відповідно до Положення про департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю):

- участь у формуванні та реалізації державної політики у  сфері розвитку громадянського суспільства;
- сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та  розвитку інформаційного суспільства;
- здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури, книговидання та книгорозповсюдження;
- аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у регіоні;
- запровадження ефективного механізму взаємодії інститутів громадянського суспільства з місцевими органами виконавчої влади на засадах партнерства і взаємної відповідальності.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) вживає у межах своєї компетенції заходів для забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреби в інформації;
2) здійснює заходи щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури, книговидання та книгорозповсюдження;
3) аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у регіоні, готує відповідні інформаційно-аналітичні матеріали та подає пропозиції голові обласної державної адміністрації;
4) сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова;

5) проводить моніторинг дотримання засобами масової інформації та суб'єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції;
6) забезпечує взаємодію держадміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції;
7) аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій, готує пропозиції щодо залучення зазначених організацій до вирішення соціально-економічних питань регіону;
8) здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує про результати;
9) забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними  підрозділами облдержадміністрації консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, щодо шляхів розв'язання проблем і визначення перспектив розвитку регіону тощо;
10) узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади;
11) бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до його компетенції, а також сприяє їх поширенню;
12) сприяє висвітленню засобами масової інформації діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, центральних та місцевих органів виконавчої влади;
13) забезпечує інформаційне наповнення офіційних сторінок Інтернету облдержадміністрації та оприлюднення в Інтернеті інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток області та держави в цілому;
14) сприяє створенню системи суспільного телерадіомовлення;
15) здійснює організаційно-правове та матеріально-технічне забезпечення діяльності громадської ради при обласній державній адміністрації;
16) вживає у межах своїх повноважень заходів забезпечення розвитку і функціонування української мови у сфері інформації та видавничої справи;
17) включає в установленому законодавством порядку суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, забезпечує надання державної підтримки вітчизняному книговиданню;
18) надає місцевим засобам масової інформації, суб'єктам видавничої справи всіх форм власності, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, районним державним адміністраціям методичну, організаційну, практичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до його компетенції;
19) вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань діяльності суб'єктів підприємництва у сфері інформації та видавничої справи, сприяє впровадженню державних стандартів і технічних умов у зазначеній сфері;
20) бере участь у розробленні та виконанні науково-технічних, інвестиційних програм  розвитку сфери  інформації та видавничої справи;
21) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази державних та комунальних засобів масової інформації, видавництв, підприємств поліграфії та книгорозповсюдження;
22) вживає у межах своїх повноважень заходів до активізації зовнішньоекономічного співробітництва, захисту інтересів вітчизняних виробників інформаційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку;
23) бере участь в організації міжнародних заходів, пов'язаних з діяльністю у сфері інформації і видавничої справи, комунікацій з громадськістю;
24) реалізує у межах своїх повноважень державну політику стосовно дотримання державної таємниці;
25) організовує розроблення, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції;
26) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;
27) готує  пропозиції до проектів місцевого бюджету і програм соціально-економічного та культурного розвитку з питань, що належать до його компетенції;
28) вносить пропозиції щодо відзначення державними нагородами України представників інформаційної сфери та громадськості;
29) організовує підготовку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції управління;
30) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

департамент має право:

- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників об'єднань громадян, а також вчених та фахівців для розгляду питань, що належать до його компетенції;
- одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформаційні та інші матеріали, а від місцевого органу державної статистики (за згодою) – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
скликати в установленому законодавством порядку наради та організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції;
- готувати та вносити в установленому порядку пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань, що належать до його компетенції.

Графік прийому громадян

№ п/п 

П.І.П.

Посада

Дні прийому

Місце проведення

1.     

Коваль Марина Миколаївна

 

Директор департаменту

Перший, третій вівторок місяця

каб.303

Другий вівторок місяця

виїзний прийом

2.     

Сегнетовська Вікторія Бертівна

Заступник директора департаменту - начальник управління комунікації з громадськістю

Другий, четвертий четвер місяця

каб. 235

Третій четвер місяця

виїзний прийом

 

«Пряма телефонна лінія» – 69-61-32
«Телефон довіри» – 69-61-31

Остання зміна сторінки: 20-03-2020 18:35

Дивіться також